Gwarancja Efektów

WARUNKI GWARANCJI:
  1. Gwarancja dotyczy Uczestników Seminarium Finansowy Ekspert, którzy dokonali zakupu kursu w wariantach: PROFESSIONAL oraz VIP ze względu na zawarte w tych wariantach sesje coachingowe oraz mentoringowe – dające realny wpływ Trenerowi na pomoc w uzyskaniu dodatniego efektu finansowego w finansach osobistych Kursanta.
  2. Czas obowiązywania Gwarancji, to 12 miesięcy kalendarzowych liczonych od dnia sesji choachingu finansowego podsumowującej pierwszy kwartał pracy z pakietem narzędzi do zarządzania finansami osobistymi autorstwa Franciszek Staniszewskiego.
  3. Warunkiem ważności Gwarancji Efektu jest zgoda Kursanta na wdrożenie całej metodologii pracy opisanej w niniejszej ofercie, terminowy udział w sesjach coachingowych, stosowanie zaleconych narzędzi oraz realizacja wskazówek przekazywanych przez Trenera w trakcie sesji coachingowych.
  4. Ważność Gwarancji zależy również od możliwości pracy z Kursantem na rzeczywistych przepływach finansowych obrazujących faktyczny stan finansów osobistych Kursanta. Aby spełnić ten wymóg, Kursant zbowiązuje się pracować z pakietem narzędzi Analizatora Przepływów Finansowych i udostępniać w trakcie sesji coachingowych prawdziwe wyniki finansowe do analizy z Trenerem.
  5. Nieprzestrzeganie przez Kursanta któregokolwiek zapisu Warunków Gwarancji automatycznie powoduje unieważnienie zobowiązania ze strony Trenera do zwrotu wpłaconej za udział w Seminarium Finansowy Ekspert kwoty zaś wszelkie roszczenia będą uznawane za bezzasadne.
  6. Aby skorzystać ze zwrotu 100% wpłaconej za Seminarium kwoty, Kursant zobowiązany jest w terminie do 30-u dni po upływie okresu obowiązywania Gwarancji przesłać listownie lub drogą mailową swoje roszczenie z opisem uzasadnienia. Po tym terminie wszelkie roszczenia związane z Gwarancją tracą moc i będą uznawane za wygasłe.
  7. Akademia Doradcy w terminie 14-u dni od otrzymania żądania zwrotu należności udzieli pisemnie odpowiedzi, zaś w przypadku uznania roszczenia z tytułu Gwarancji w terminie kolejnych 14-u dni dokona zwrotu 100% należności przelewając środki na rachunek bankowy wskazany przez Kursanta.
  8. Trener prowadzący Seminarium oraz sesje coachingowe, jako certyfikowany doradca finansowy oraz planista finansowy zobowiązuje się zgodnie z etyką zawodową do zachowania poufności informacji finansowych, które były poddawane analizie z Kursantem w trakcie sesji coachingowych.
mallu 3gp
white slave gets black treat. luxure porn
porn-w